Sīkākai informācijai zvaniet Tel: +371 28333348

 

1. Līguma priekšmets.

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā NOMNIEKAM traukus, galda servēšanas piederumus un citu nomā piedāvāto inventāru, turpmāk tekstā PRECE, kas ir IZNOMĀTĀJA īpašums.

2. Preces pieņemšana un nodošana.

2.1. Diena, kurā tiek pieņemta PRECE, tiek uzskatīta par nomas pirmo dienu un ir spēkā 24 stundas.

2.2. Svētdienā nomas maksa netiek aprēķināta.

2.3. PRECES daudzums, sortiments un cena tiek noteikts abām līgumslēdzējpusēm savstarpēji vienojoties, veicot ierakstu “Preču lapā”, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.4. NOMNIEKS pieņem PRECI, pamatojoties uz izrakstīto “Preču lapu” un apstiprina PRECES saņemšanu ar pilnvarotās personas parakstu un zīmoga nospiedumu, norādot saņemšanas datumu.

2.5. Atklātos trūkumus (preces vai iesaiņojuma bojājumus) NOMNIEKS norāda pie PRECES saņemšanas.

3. Maksājumi un norēķinu kārtība.

3.1. NOMNIEKS, saņemot preci, iemaksā IZNOMĀTĀJAM ķīlas naudu 100% apmērā ķīlas naudu no preču vērtības, bet, ja NOMNIEKS ir juridiska persona, iesniedz uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju un garantijas vēstuli par saistību izpildi, norādot pilnu firmas nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas un PVN maksātāja apliecības numuru, atbildīgās personas vārdu un uzvārdu, kā arī apliecinot to ar firmas apaļā zīmoga nospiedumu.

3.2. Preču nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar nomas cenrādi, kas sastāda Eu____________ (__________________________________________________________________)

3.3. IZNOMĀTĀJS pēc preces saņemšanas izsniedz NOMNIEKAM rēķinu vai kases čeku par saņemto pakalpojumu, kurā norādīta samaksa par pakalpojumu un preces vērtība (ja ir konstatēti preces bojājumi).

3.4. Ķīlas naudu nomnieks saņem atpakaļ brīdī, kad tiek veikts norēķins par trauku nomas pakalpojumiem. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, nemaksāšanas gadījumā, sniegto pakalpojumu summu un/vai izsniegto trauku vērtību atrēķināt no iemaksātās ķīlas naudas.

3.5. Ja NOMNIEKA vainas dēļ IZNOMĀTĀJAM radušies zaudējumi, kurus nav bijis iespējams pamanīt pie PRECES atgriešanas, IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, pamatojoties uz šī līguma punktu 4.4., piestādīt NOMNIEKAM papildus rēķinu.

3.6. NOMNIEKS veic samaksu par saņemto pakalpojumu tūlīt vai ar pārskaitījumu trīs dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, norādot rēķina numuru.

4. Iznomātāja tiesības un pienākumi.

4.1. IZNOMĀTĀJAM pirms PRECES izsniegšanas jāpārbauda un jāizsniedz tikai kvalitatīva PRECE.

4.2. IZNOMĀTĀJS garantē nokomplektēt un nodot NOMNIEKAM PRECES, kuras NOMNIEKS ir izvēlējies nomai no piedāvātajiem paraugiem.

4.3. IZNOMĀTĀJS, pēc PREČU atgriešanas, pieņem PRECI atbilstoši izsniegtajam PREČU sarakstam. Cita veida vai līdzīga PRECE netiek uzskatīta par IZNOMĀTĀJA īpašumu un tā jāatgriež NOMNIEKAM.

4.4. Ja pie PREČU atgriešanas IZNOMĀTĀJS konstatē PRECES iztrūkumu, bojājumus un/vai pienācīgas nenomazgāšanas faktu, IZNOMĀTĀJS par to informē NOMNIEKU uzreiz vai ne vēlāk kā divu dienu laikā un veic nepieciešamos aprēķinus rēķina sastādīšanai.

4.5. IZNOMĀTĀJS, izsniedzot PRECI, PREČU sarakstā norāda plastikāta kastīšu skaitu, kuru sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā nodarīto zaudējumu apjoms pievienojams NOMNIEKAM izrakstītajam rēķinam.

5. Nomnieka atbildība, tiesības un pienākumi.

5.1. No brīža, kad NOMNIEKS pieņem PRECI, atbildību par PRECES saglabāšanu un risku bojājumu un zaudējumu gadījumā uzņemas NOMNIEKS.

5.2. NOMNIEKAM ir tiesības izmantot iznomāto PRECI pēc saviem ieskatiem visu nomas termiņa laiku.

5.3. NOMNIEKS apņemas atgriezt iznomāto PRECI noslēgtā līguma ietvaros.

5.4. NOMNIEKS apņemas veikt apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem līguma paredzētajā kārtībā un laikā.

5.5. NOMNIEKA pienākums ir atgriezt iznomāto PRECI pienācīgi nomazgātu un tīru, lai to varētu izmantot tūlītējai turpmākai lietošanai.

5.6. GALDAUTI UN SALVETES NERDĪKST BŪT AR SVEČU VASKA TRAIPIEM , PELĒJUMU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ TIE TIKS UZSKATĪTI PAR BOJĀTIEM

 6. Soda sankcijas.

6.1. Ja NOMNIEKAM ir neapmaksāti rēķini, kuru apmaksas termiņš ir beidzies, tad NOMNIEKAM var tikt liegtas tiesības saņemt preci līdz nokavētā rēķina apmaksai.

6.2. Ja NOMNIEKS neatgriež PRECI šī līguma 8.1. punktā noteiktajā termiņā, tad IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs aprēķināt papildus samaksu par katru nokavēto dienu pēc noteiktās diennakts nomas maksas.

6.3. Samaksas termiņa kavējumu gadījumā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības pieprasīt no NOMNIEKA soda naudu 1% apmērā no kopējās rēķinā uzrādītās summas, par katru kavējuma dienu. Soda nauda netiek aprēķināta progresīvi.

6.4. Ja NOMNIEKAM, pamatojoties uz šī līguma punktiem 3.5., 6.2. un/vai 6.5., ir izsniegts papildus rēķins, uz tiem darbojas visi pārējie līguma nosacījumi.

6.5. Ja NOMNIEKS pilnībā neizpilda līguma punktu 5.5., tad IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs pieprasīt papildus maksu par servisa pakalpojumiem.

7. Strīdu atrisināšana.

7.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināts savstarpēju pārrunu ceļā, bet to neizdošanās gadījumā galīgi izšķirts Ziemeļkurzemes Šķīrējtiesā, viena šķīrējtiesneša sastāvā, latviešu valodā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu.

7.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, ja tas noslēgts ar valsts vai pašvaldības iestādi, uzņēmumu vai organizāciju, kas skar š līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināts savstarpēju pārrunu ceļā, bet to neizdošanās gadījumā LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

8. Līguma darbības laiks, tā grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība.

8.1. Nomas līgums stājas spēkā no 2013.gada _____________________________ un ir spēkā līdz 2013.gada _____________________________, kas kopā sastāda _______ dienas.

8.2. Ja līguma darbības termiņa izbeigšanās brīdī kādas no NOMNIEKA saistībām par PRECES apmaksu nav izpildītas, tad līguma darbības termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad NOMNIEKS ir pilnībā izpildījis savas saistības.

8.3. Šo līgumu var grozīt vai papildināt, līgumslēdzēju pusēm rakstiski vienojoties, to noformējot ar līguma papildinājumu (protokolu), kuru pievieno līgumam un kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

 


Piekrītu

Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs dažreiz jūsu datorā izvietojam sīkdatnes (cookies).Sīkdatnes palīdz vietnei atcerēties jūsu iestatījumus — valodu, valūtu, preču grozā ievietotos produktus un citas izvēles attiecībā uz to, kādu šo vietni vēlaties redzēt savā datorā, — lai jums nevajadzētu tos ievadīt katrreiz no jauna. Turpinot izmantot interneta vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai mūsu mājas lapā.